Про сільський бюджет на 2016 рік

                                                                         

 

РОМАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

  СЕСІЯ

 Проект рішення

 

«  » грудня  2015  року                                                        с.Ромашкове 

Про сільський бюджет

на 2016 рік

           Розглянувши проект сільського бюджету на 2016 рік , наданий виконавчим комітетом сільської ради, розроблений на підставі Бюджетного кодексу України  , відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 сільська рада

                                                      ВИРІШИЛА:

Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 315,050 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  313,400 тис.грн.., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,650 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 315,050 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 313,400 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1,650 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення

 на 2016 рік по загальному фонду 313,400тис. грн. та спеціальному фонду 1,650 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  0,100 тис. гривень.

4.Затвердити на 2016 рік з районного бюджету міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

  оплата праці

  нарахування на заробітну плату

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 поточні трансферти населенню

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської  ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Ромашківській сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

Рентна плата за використання лісових ресурсів;

Плата за землю;

Єдиний податок;

Екологічний податок;

Адміністративні послуги;

Акцизний податок;

        Інші надходження.

джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються із інших частин бюджету;

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 69.1 бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  статею 69.1  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: власні надходження бюджетних установ, цільові фонди, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законадавства про охорону навколишнього середовища.

10.Дозволити  виконкому ради у виняткових випадках за обгрунтованим

поданням головного бухгалтера здійснювати перерозподіл  бюджетних призначень у межах загального і спеціального фонду за економічною та функціональною класифікацією видатків бюджету з подальшим затвердженням на сесії.

11.Ромашківській сільській раді під час укладання угод (договорів,контрактів тощо) щодо закупівлі товарів,робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачити однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

12.Рішення сільської ради від 27.01.2015р.  «Про сільський бюджет на 2015 рік» з змінами і доповненнями до нього вважати таким,що втратило чинність, у зв’язку з приняттям цього рішення.

13.  Додатки № 1,3,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова:                         О.М.Алексеєва